20 jaar bijdragen aan duurzame ontwikkeling

Hoe de recyclage van huishoudelijke verpakkingen een evidentie werd

Een vruchtbare bodem

Een ecologische en economische bewustwording

In 1994 was nog geen sprake van een wetgevend of structureel kader voor het beheer van afvalstoffen zoals dat vandaag wel het geval is. Op nationaal vlak stond een scenario voor de selectieve inzameling, dat de burger aanmoedigt om te sorteren, nog maar in de kinderschoenen.

Naarmate de bevolking zich steeds bewuster werd van de ecologische uitdagingen, vormde de combinatie van twee elementen de voedingsbodem voor een duurzaam beheer van verpakkingsafval: het wetgevende kader en de proactiviteit van de bedrijven.

 

Het wetgevende kader

De Europese richtlijn 94/62/EG rond verpakking en verpakkingsafval en, in het kielzog ervan, het concept van de producentenverantwoordelijkheid 
(Extended Producer Responsibility, EPR) hebben de bedrijfswereld tot 
actie aangespoord.

 

Een proactieve bedrijfswereld

De Belgische bedrijven liepen vooruit op de wetgeving en de ambities van Europa. Ze gaven al heel vroeg aan dat ze naar een duurzaam systeem streefden voor het beheer van verpakkingsafval, met een optimale verhouding tussen kosten en efficiëntie. Ze bleven het voortouw nemen ondanks het behoud van de ‘ecotaks’ op drankverpakkingen die bedrijven financieel bestraft, terwijl ze als lid van Fost Plus voluit hun ecologische verantwoordelijkheid opnemen.

Het ontstaan van een nieuwe speler

Kort daarna ontstond Fost Plus. De oprichting werd voorafgegaan door grondig studiewerk naar de werking van de organisatie en het scenario voor de selectieve inzameling en sortering. In 1998 werd het Fost Plus-systeem erkend, naar aanleiding van de ondertekening van het Samenwerkingsakkoord. Dat akkoord garandeert een consistente aanpak van het beheer van verpakkingsafval voor het hele land. Het beantwoordt ook aan de behoefte van de publieke en private spelers om de verwerking van verpakkingsafval te professionaliseren – niet alleen uit ecologische overwegingen, maar ook om economische redenen. Zo werd de verwerking van verpakkingsafval geïntegreerd in de ophaling van het andere huishoudelijk afval, wat de kosten reduceert en de recyclageresultaten verhoogt.

Fost Plus is het resultaat van een kruisbestuiving tussen een strikte wetgeving en een proactieve bedrijfswereld.

Diepe wortels

Het Belgische systeem voor de verwerking van huishoudelijke verpakkingen heeft zich verder kunnen ontwikkelen en overtuigende resultaten kunnen opleveren omdat het diepe wortels heeft in de vruchtbare bodem die we daarnet hebben beschreven.

Een gedeelde verantwoordelijkheid tussen overheid en bedrijfsleven

De bedrijfswereld heeft via Fost Plus haar volle verantwoordelijkheid opgenomen en heeft die geïntegreerd in het bestaande landschap van het afvalbeheer. De modaliteiten voor de samenwerking en de uitvoering werden in onderling overleg tussen privésector en overheid vastgelegd. De samenwerking mondde uit in een unieke organisatie die steunt op een heldere visie en een gedeelde verantwoordelijkheid tussen bedrijfswereld en overheid.

Een vereniging zonder winstoogmerk

Als vzw kon Fost Plus een klimaat van vertrouwen creëren tussen de stakeholders en kon het algemene belang steeds primeren op eventuele commerciële belangen.

 

Een opdracht van publieke dienstverlening

De opdracht die door Fost Plus vervuld wordt, vraagt om een gelijke dienstverlening voor alle burgers. Het systeem dekt de volle 100% van het grondgebied en bedient alle burgers – of ze nu op het platteland wonen of in het stadscentrum – en dit alles aan een gelijke kostprijs voor iedereen.

Het solidariteitsprincipe

Het ingevoerde systeem steunt op het beginsel van solidariteit tussen alle verpakkingsmaterialen en tussen alle sectoren. De financiering van het systeem werd zo opgezet dat er rekening wordt gehouden met de reële kostprijs van de recyclage, maar er werd tegelijk ook een solidariteitsmechanisme ingebouwd waarbij alle materialen, of ze nu gerecycleerd worden of niet, bijdragen aan de collectieve inspanning. Door deze solidaire aanpak kon de hele bedrijfswereld verenigd worden rond een uniek project.

Het ingevoerde systeem steunt op een principe van solidariteit tussen alle verpakkingsmaterialen en tussen alle sectoren

Een solide stam

11 miljoen ton gerecycleerd in twintig jaar

Met de recyclage van één ton verpakkingsafval per inwoner op twintig jaar tijd en een recyclagepercentage voor huishoudelijke verpakkingen van bijna 90% behoort België tot de beste leerlingen van de klas. Het is de meest tastbare bijdrage van Fost Plus op het vlak van duurzame ontwikkeling. Achter elke kilo gerecycleerd materiaal schuilt immers een besparing van zowel grondstoffen als CO2-uitstoot.

Een dienstverlening dicht bij de burgers

Fost Plus ontwikkelde een complete dienstverlening met een huis-aan-huisinzameling of een brengsysteem dat dicht bij de burger staat. De dienst werd geïntegreerd in de bestaande organisatie van de inzamelingen van huishoudelijk afval door gemeenten en intercommunales. Ze wordt ondersteund door een daadkrachtig beleid van de overheden, met onder meer een tarifering van het huishoudelijk restafval op basis van gewicht of volume.

Een sterke sensibilisering rond een coherente sorteerboodschap

De Belgische burger is het ondertussen gewoon om afval te sorteren en begrijpt het belang ervan. Die evolutie is er gekomen dankzij een permanente sensibilisering en een steeds herhaalde sorteerboodschap.

 

 

De creatie van een stabiele markt

Door de ingezamelde verpakkingen zorgvuldig te kiezen, kunnen ze nagenoeg volledig gerecycleerd worden. Die keuze wordt regelmatig getoetst via studies of pilootprojecten. Daardoor blijft de vraag naar onze gesorteerde materialen constant en zijn de prijzen die de recycleurs ervoor bieden steeds in lijn met die van de grondstoffen. Dankzij deze stabiele markt kan er continu geïnvesteerd worden in talloze technologische innovaties in de sorteer- en recyclageprocessen: multifunctionele optische sortering, geautomatiseerde sorteerlijnen, recyclageprocessen voor andere verpakkingstypes ... Zo kan het verpakkingsafval getransformeerd worden tot een grondstof voor een duurzame recyclage-industrie, zowel in België als in Europa.

 

Met de ruggensteun van de bedrijven

De bedrijven zijn zich heel sterk bewust geworden van de ecologische voordelen van verpakkings­recyclage en het gebruik van gerecycleerde materialen voor de productie van nieuwe verpakkingen. Door de organisatie van het hele recyclagesysteem voor verpakkingen in België op zich te nemen en het 
resultaat van de recyclage in hun nieuwe verpakkingen te verwerken, geven ze concreet invulling aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. En werken ze mee aan het sluiten van de kringloop. 

10 miljoen ton CO2 vermeden in 20 jaar


Door te recycleren zijn minder onbewerkte grondstoffen nodig, waardoor het verbruik van materialen en energie daalt, net als de uitstoot van CO2. Dankzij hun actieve betrokkenheid in het huidige systeem voor de recyclage van huishoudelijke verpakkingen vermeden de leden van Fost Plus op 20 jaar tijd de uitstoot van 10 miljoen ton CO2. Bedenk dat één bol van het Atomium 5 ton pure CO2 kan bevatten en stel u vervolgens 2 miljoen van die bollen voor in de lucht ...

img

We kijken vandaag helemaal anders naar afval: 
van ‘overschot’ zonder waarde werd het een belangrijke bron van nieuwe grondstoffen

Nauw verweven takken :

het resultaat van een collectieve inspanning

Eendracht maakt macht. En dat geldt des te meer in een complex verhaal als dat van de verwerking van verpakkingsafval. We hebben de enorme evolutie op dit vlak te danken aan de inzet van alle actoren op alle niveaus van de afvalketen, met elk hun eigen rol en verantwoordelijkheden. Die inzet werd door de jaren heen nog verder versterkt dankzij een permanente dialoog tussen de partners en de wil om samen te creëren, te innoveren en continu te verbeteren.

De leden-bedrijven van Fost Plus

De bedrijven zijn veel meer dan enkel de financiers van het systeem. Ze hebben het systeem immers samen met de federaties opgezet, ze zetelen in de raad van bestuur en nemen actief deel aan de verschillende werkgroepen die bepalend zijn voor de beslissingen die Fost Plus neemt op het vlak van onder meer communicatie, wetgeving, preventie en operationele activiteiten. Ze werken ook aan het ecodesign van hun verpakkingen om de recyclage en de valorisatie ervan te verbeteren.

De drie gewesten

De drie gewesten gingen niet alleen een partenariaat aan met de bedrijfswereld, maar maakten ook een geharmoniseerde aanpak voor het hele land mogelijk via de Interregionale Verpakkingscommissie. Die controleert onder meer de resultaten van Fost Plus en levert de erkenning af, het wettelijke werkingskader met een looptijd van telkens 5 jaar.

De lokale overheden

Ook de gemeenten en intercommunales zijn partners van onschatbare waarde. Ze vormen de brug tussen de burgers en de selectieve inzameling: ze informeren en sensibiliseren de burgers en verzekeren de opvolging van de activiteiten op het terrein.

De burgers

Alles begint bij het sorteren thuis. De burgers begrijpen het belang van ­e­fficiënt en correct sorteren en kijken vandaag heel anders aan tegen afval dan 20 jaar geleden. De sorteergewoonte voor huishoudelijk verpakkingsafval is intussen ook overgeslagen naar andere fracties, waaronder batterijen, elektrisch en elektronisch afval en oliën en vetten.

 

De milieubedrijven

Ophaalbedrijven, sorteercentra en recycleurs optimaliseren continu hun processen om de verschillende stappen in de verwerking verder te verbeteren en gerecycleerde materialen van hoge kwaliteit te garanderen: vrachtwagens met twee compartimenten, overslagstations, software voor routeplanning, automatisering van sorteercentra ... Deze optimalisaties bleken voor hen zowel een economische als een ecologische opportuniteit.

De materiaalorganisaties

Fost Plus heeft voor elk soort materiaal vertrouwensrelaties opgebouwd met technische experts, die verenigd werden in de zogenaamde materiaalorganisaties. Ze volgen technologische evoluties in materialen en recycleerbaarheid op de voet, zodat de sorteerregels en de specificaties steeds aangepast zijn aan de realiteit op het terrein. Ze detecteren ook mogelijke onderzoeksprojecten.

 

De medewerkers van Fost Plus

De medewerkers van Fost Plus bouwen allemaal samen aan een project van duurzame ontwikkeling.  Of het nu gaat om de pioniers van het eerste uur, die nog steeds trots zijn dat ze konden bijdragen aan de ontwikkeling van een ambitieus project, of de nieuwere medewerkers, die zich aangetrokken voelden door de opdracht van Fost Plus. Ze delen allen een sterke betrokkenheid en stellen hun expertise ten dienste van een project dat zowel de burger als de politiek nauw aan het hart ligt.

Eendracht maakt macht. En dat geldt des te meer in een complex verhaal als dat van de verwerking van verpakkingsafval.

 

 

img

1. Burgers die weten hoe belangrijk sorteren is

Een overgrote meerderheid van de Belgen sorteert. Dat heeft natuurlijk te maken met de uitstekende kwaliteit van de selectieve inzameling, maar ook met de vele communicatiecampagnes die in samenwerking met de intercommunales worden uitgewerkt en die het belang van sorteren in de verf zetten.

Een performante dienstverlening

Fost Plus voerde stap voor stap in alle Belgische gemeenten een systeem van selectieve inzameling in dat beantwoordt aan de behoeften van inwoners. De inzameling heeft hen bewustgemaakt van de hoeveelheid afval die ze produceren en de noodzaak om die te reduceren door hun sorteergedrag.

De communicatiecampagnes

De communicatiecampagnes hebben een hele evolutie ondergaan. De aanvankelijk kwantitatieve en participatieve boodschap over de noodzaak en de realiteit van recyclage evolueerde naar een meer kwalitatieve boodschap om uiteindelijk uit te monden in het eenvoudige credo dat vandaag weerklinkt: waar u ook bent, wat u ook doet, vergeet niet te sorteren. Ook de opleiding van de aanspreekpunten in de gemeenten, zoals milieuambtenaren en politiediensten, hebben het succes van de boodschap naar de bevolking versterkt.

 

Recycle! – een succesvolle app

Dankzij de nieuwe Recycle!-app vergeten smartphone-
gebruikers geen enkele inzameling meer en kunnen ze gemakkelijk de sorteerregels en de inzamelpunten in hun buurt raadplegen. Meer dan 115.000 gebruikers hebben de app al gedownload. Luidt dat het einde in van onze bekendste sensibiliseringstool – de papieren ophaalkalender – waarvan vandaag nog altijd 70% van de bevolking tevreden gebruik maakt?

In de scholen

Goede sorteerreflexen leer je van jongs af aan. Sinds 2004 lopen er in de kleuter-, basis- en middelbare scholen sensibiliseringsacties in samenwerking met de intercommunales en met de vzw GoodPlanet. Zo leren honderdduizenden kinderen en jongeren hoe belangrijk het is om afval te sorteren. In 10 jaar tijd werden er zo’n 30.000 animaties gerealiseerd bij meer dan 500.000 leerlingen. Er werd ook sorteermateriaal verdeeld, waaronder 212.400 containers voor schoolgebouwen en speelplaatsen.

 

Ook buitenshuis

Fost Plus organiseert sensibiliseringsacties tijdens festivals, sportmanifestaties en recreatieve evenementen om eraan te herinneren dat het niet alleen belangrijk is om thuis te sorteren. Voor kleinere evenementen stelt Fost Plus containers ter beschikking via de intercommunales. Ook andere doelgroepen, zoals sportcentra, jeugdbewegingen, kampeerterreinen, stranden, openbaar vervoer en kantoren, worden gestimuleerd om meer te sorteren.

De strijd tegen zwerfvuil 

Fost Plus draagt actief bij aan de strijd tegen zwerfvuil, met onder meer studies, communicatiecampagnes en projectoproepen. We stellen ook materiaal ter beschikking: in Vlaanderen distribueerden we al 1.227.880 zakken, 84.306 grijpers, 156.280 handschoenen en 79.915 fluohesjes.  

 

 

img
img

2. Bron van werkgelegenheid en professionele ontplooiing

Het Fost Plus-systeem is een bron van werkgelegenheid, met niet minder dan 2.361 rechtstreekse en 205 onrechtstreekse arbeidsplaatsen. 74% daarvan is toegankelijk voor laaggeschoolden die na een praktische opleiding hun competentieniveau kunnen verhogen en hun loopbaan kunnen laten evolueren.* Dat maakt van de recyclagesector een stuwende kracht voor ecologische, economische en dus ook maatschappelijke vooruitgang. Er werden ook initiatieven rond sociale economie ondersteund om mensen aan het werk te helpen die moeilijk toegang vinden tot het actieve beroepsleven.

 

Betere werkomstandigheden

Dankzij de automatisering van de sorteerlijnen – het gevolg van een stabiele markt – en de permanente aandacht voor ergonomie en veiligheid van de medewerkers zijn de werkomstandigheden in de afvalsector sterk verbeterd. De kwaliteit van het ingezamelde afval stijgt dan weer dankzij controles en gerichte communicatie, waardoor ook het risico op ongevallen sterk gereduceerd wordt.

 

Een onderneming die investeert in opleiding

Fost Plus heeft de voorbije vijf jaar 3.047 medewerkers van sorteercentra, gemeenten en milieubedrijven opgeleid in samenwerking met VDAB, Forem en GoodPlanet. Het gaat hier vooral om zeer praktische en korte opleidingen die gericht zijn op een betere inzameling en sortering van het afval. Fost Plus ontwikkelde ook praktische opleidingen rond ergonomie en assertiviteit bij geschillen met burgers.

Sinds 2009 kunnen alle PMD-sorteercentra gebruikmaken van een online opleidingsmodule (e-learning). In 2011 volgde een module voor de ophalers. De modules zijn gebaseerd op concrete scenario’s en helpen onder meer uitzendkrachten om snel vertrouwd te raken met het inzamelen en sorteren van afval.

 

img
img

3. Een kwaliteitsaanpak voor gegeerde gerecycleerde materialen

Vandaag worden gerecycleerde materialen algemeen beschouwd als waardevolle secundaire grondstoffen. De strikte kwaliteitsopvolging doorheen de hele waardeketen was cruciaal in deze evolutie: correct sorteren leidt tot een efficiënte recyclage die resulteert in gerecycleerde producten van hoge kwaliteit.

 

Toenemende kwaliteit van de inzamelingen

De kwaliteit van de ingezamelde materialen verbetert jaar na jaar. De keuze voor de huis-aan-huisinzameling en de uniformiteit van de sorteerregels werpen duidelijk hun vruchten af. Het gemiddelde residupercentage in de PMD-zakken –
de hoeveelheid afval die er volgens de sorteerregels niet in thuis hoort – schommelt sinds 2003 rond 15%. De weigeringsstickers met de rode hand, die de ophalers sinds 1999 op fout gesorteerde zakken kleven, hebben hun effect niet gemist. Dat geldt ook voor de financiële bonus die de intercommunales ontvangen wanneer ze het residupercentage onder de 20% kunnen houden. Die bonus kan in totaal oplopen tot € 800.000 per jaar.

 

Ook de optimalisering van de glasinzameling via de glasbollen, de verharding van de glasbolsites en extra toezicht op de netheid leiden tot een betere dienstverlening voor de burger en een hogere kwaliteit van de gerecycleerde materialen. Gemiddeld wordt nog op 15 tot 20% van de glasbolsites regelmatig vuil gerapporteerd, al worden heel wat inspanningen geleverd om dat cijfer naar beneden te halen.

De hoge kwaliteit van de papier-kartoninzameling is altijd zeer stabiel gebleven. Dat blijkt ook uit de continue analyses op het terrein.

Controles in de sorteercentra en bij de recycleurs

Fost Plus controleert regelmatig de materialen die de sorteercentra verlaten of bij de recycleurs aankomen om de kwaliteit van de aanvoer te waarborgen. Daarbij wordt vooral gecontroleerd op de aanwezigheid van contaminerende elementen, waarbij bepaalde drempels niet overschreden mogen worden. Volgens de experts van de verschillende materiaalorganisaties behoort de kwaliteit van de partijen die bij de recycleurs aankomen tot de hoogste in Europa. Recycleurs in binnen- en buitenland waarderen die hoge kwaliteit ook. De zuiverheid van de balen die de sorteercentra verlaten ligt hoger dan 98%.

 

Kwaliteit en ethiek

De recycleurs bevinden zich voornamelijk in België en in onze buurlanden en worden regelmatig onderworpen aan grondige audits door onafhankelijke instanties. Die controleren ter plaatse de industriële capaciteit van de recycleurs en de effectieve recyclage van de afvalstoffen. Ze gaan ook na of de ethische, maatschappelijke en ecologische normen uit het bestek strikt worden nageleefd. Er worden elk jaar ongeveer 30 van die audits uitgevoerd.

 

img
img

4. Optimaliseren, een prioriteit voor inzamelen en sorteren

Fost Plus bestudeert samen met de intercommunales verschillende mogelijkheden om de inzamelscenario’s te optimaliseren en nutteloze verplaatsingen te vermijden. Hybride vrachtwagens en routeplanningsoftware kunnen heel wat brandstofkosten besparen. In verschillende intercommunales zullen aangepaste inzamelroutes het aantal kilometers dat de vrachtwagens moeten afleggen, sterk reduceren. 

Permanente evaluatie met de materiaalorganisaties

De ingevoerde sorteerscenario’s hebben hun doeltreffendheid bewezen. Maar de sector van de afvalverwerking evolueert voortdurend en met nieuwe technologieën kunnen nog meer verpakkingen gerecycleerd worden. Fost Plus bekijkt samen met experts in de verschillende verpakkingsmaterialen hoe er nog meer gesorteerd kan worden met eenzelfde kwaliteitsniveau. Eind 2012 werd nog een haalbaarheidsstudie gepubliceerd die klaarheid brengt rond de beperkingen, opportuniteiten en uitdagingen van een uitgebreide inzameling van plastic verpakkingen.

 

Innovaties die de efficiëntie verhogen

In 2014 verdubbelde Fost Plus de financiële stimulans voor de recyclage van andere plastic verpakkingen dan flessen en flacons. Er worden ook nieuwe frequenties en modaliteiten voor de inzamelingen getest.

 

 

img
img

5. Geloofwaardige resultaten dankzij een transparante werking

Bij de oprichting van Fost Plus werden mechanismen ingevoerd die een volledige transparantie van de informatiestromen garanderen doorheen de hele verwerkingsketen. Die vorm van gegevensbeheer zorgt voor efficiëntere inzamel- en sorteerprocessen, legt eventuele mankementen bloot en beperkt het risico op fraude. Alle betrokken partijen – burgers, bedrijven, overheden – kunnen erop rekenen dat de materialen effectief op een duurzame manier gerecycleerd worden.

Betrouwbare statistieken voor de overheid

De online informatiestromen en de controle ervan zorgen ervoor dat de overheden steeds toegang hebben tot betrouwbare statistische gegevens. Bovendien kan de Interregionale Verpakkingscommissie de gegevens gemakkelijker bundelen en doorsturen naar de Europese instanties.

 

Realtimegegevens

De vervoerde materialen worden per vrachtwagen gewogen, zowel bij aankomst als bij vertrek uit het PMD-sorteercentrum en bij de recycleurs. De gegevens worden in realtime ingevoerd in een daaraan gekoppeld computersysteem, dat de informatie meteen kan verifiëren. Op die manier krijgen de intercommunales
inzicht in de materiaalstromen die op hun grondgebied ingezameld worden. Fost Plus heeft als scheidsrechter nagenoeg onmiddellijk toegang tot al die informatie. Bij heel wat milieubedrijven komen de ingevoerde gegevens bovendien rechtstreeks in hun facturatiesoftware terecht, wat de efficiëntie verhoogt en het risico op fouten beperkt. Maandelijks registreren en controleren de verschillende partijen 27.000 weegbonnen.

 

 

Informatisering en administratieve vereenvoudiging

De verpakkingsverantwoordelijken moeten de hoeveelheid en het type verpakking dat ze op de markt brengen in detail aangeven. Die aangiftes worden regelmatig gecontroleerd. 86% van de aangiften verloopt nu online, wat zorgt voor minder fouten, een aanzienlijke papierbesparing en een kostbare tijdswinst, zowel voor de bedrijven als voor Fost Plus. Een aantal doelgroepen, waaronder bedrijven die heel weinig verpakkingen op de markt brengen en bepaalde specifieke sectoren, kunnen hun gegevens via een vereenvoudigde, maar evengoed representatieve aangifte doorgeven.

 

 

img
img

6. Stabiele en gecontroleerde kosten

De duurzaamheid van een systeem wordt ook afgemeten aan de economische leefbaarheid ervan. Bedrijven en burgers hebben steeds meer oog voor de ecologische uitdagingen rond de verwerking van afval, maar ze kijken evengoed naar het kostenplaatje en ze verwachten een zekere stabiliteit. 

Een tarifering die recyclage beloont

De financiering van het systeem – gedragen door de bedrijven die lid zijn van Fost Plus – berust op een rekenmodel dat uitgaat van de kosten voor en de inkomsten uit de recyclage van de ingezamelde materialen. Een extra wegingsfactor garandeert de solidariteit tussen de verschillende soorten materialen: de goede recycleerbaarheid van een aantal materialen komt ten goede aan andere, moeilijker recycleerbare materialen, die op hun beurt een hogere bijdrage zullen moeten leveren.
Dankzij een efficiënt beheer van de operationele kosten kunnen de bijdragen van de leden stabiel gehouden worden. De variaties in de bijdragen worden daardoor vooral bepaald door de vraag naar gerecycleerde materialen, die dan weer afhangt van de globale economische situatie.

 

Een efficiënte sorteerboodschap

De recyclagespecificaties waren van meet af aan bepalend voor de sorteerboodschap. Daardoor kan meer dan 96% van de ingezamelde volumes bij de recycleurs verwerkt worden met het oog op een mechanische recyclage. Wie de verschillende kostenposten – stuk voor stuk het resultaat van transparante offerteaanvragen – bij elkaar optelt en vermindert met de inkomsten uit de commercialisering van de materialen, komt op een jaarlijkse kostprijs van ongeveer 6 euro per inwoner, die volledig door Fost Plus gedragen wordt.

 

 

img
img

7. Beter ontworpen verpakkingen

Fost Plus wil bedrijven stimuleren om hun verpakkingen in alle ontwerpfasen te optimaliseren. Als onderdeel van die ambitie ontwikkelde Fost Plus in samenwerking met de bedrijven en hun federaties een uitgebreid aanbod van tools en diensten. Ze helpen bedrijven niet alleen om de recycleerbaarheid van hun verpakkingen te verhogen, maar bevorderen ook een optimaal gebruik van het product en een duurzame eindverwerking van de verpakking.

 

Ecodesign toegankelijk voor alle leden

Fost Plus biedt haar leden gepersonaliseerd advies, verpakkingsdiagnoses en twee online tools:

Via Pack4ecodesign.org kunnen bedrijven een vereenvoudigde levenscyclusanalyse uitvoeren van hun verpakkingen. De tool stelt ook verbeteringen voor die de ecologische voetafdruk reduceren.

Via Pack4ecodesign.org kunnen bedrijven in een paar muisklikken de recycleerbaarheid van hun verpakkingen evalueren. De tool werd ontwikkeld in samenwerking met de materiaalorganisaties.

De tools werden ook geïntegreerd in de website Preventpack.be, een bron van informatie, newsletters en dossiers over de best practices in verpakkingsoptimalisatie. Fost Plus werkt samen met de sectorfederaties en zusteronderneming VAL-I-PAC (industriële verpakkingen) sensibiliseringsacties uit die verpakkingsoptimalisatie stimuleren en dit met goedkeuring van de betrokken autoriteiten.

 

Competitie door promotie

De Greener Packaging Awards bekronen bedrijven die de ecologische voetafdruk van hun verpakkingen verkleinen. Op de afgelopen twee edities dienden onze leden, aangevuld met studenten en ontwerpers, 118 geoptimaliseerde verpakkingen in voor nominatie.

Fost Plus reikt bovendien CO2-attesten uit aan verpakkingsverantwoordelijken en recycleurs die, dankzij hun investeringen in het ophaal-, sorteer- en recyclagesysteem de CO2-uitstoot hebben kunnen reduceren.

 

 

img
img

8. Een gekende en erkende expertise, over de grenzen heen

Het Belgische systeem voor de verwerking van verpakkingsafval geniet internationale erkenning dankzij de mooie resultaten en de gunstige verhouding tussen kost en efficiëntie.

Een internationale referentie

Fost Plus ontvangt regelmatig buitenlandse delegaties en wordt wereldwijd uitgenodigd op conferenties. Het systeem van de selectieve inzameling, sortering en recyclage en de efficiënte samenwerking tussen de publieke en privésector kan op veel belangstelling rekenen – niet alleen bij andere organisaties die actief zijn in afvalbeheer, maar ook in de bedrijfswereld en bij buitenlandse overheden.

Heel wat internationale studies halen België aan als schoolvoorbeeld vanwege de doeltreffende omzetting van de Europese richtlijn rond verpakking en verpakkingsafval en van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (Extended Producer Responsibility, EPR).

 

Best practices uitwisselen in Europa

Fost Plus lag in 2013 mee aan de basis van de oprichting van EXPRA
(Extended Producer Responsibility Alliance), een associatie tussen Fost Plus en haar collega’s in verschillende Europese landen en zelfs daarbuiten. De organisatie staat voor een model van producentenverantwoordelijkheid dat gebaseerd is op een opdracht van algemeen belang en stimuleert de uitwisseling van best practices op dit vlak. EXPRA wil haar leden-organisaties helpen om een hoog niveau van operational excellence te behalen en wil concrete grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden doen ontstaan, niet alleen rond inzameling, sortering en recyclage, maar ook rond verpakkingsoptimalisatie.

 

Ten dienste van andere organisaties

Sinds 2005 heeft Fost Plus ook verschillende buitenlandse organisaties geadviseerd. Het Belgische systeem is een bron van inspiratie in verschillende domeinen: de omzetting van de richtlijn naar Belgisch recht, de toepassing van het principe van de producentenverantwoordelijkheid, de operationele modaliteiten op het terrein, de controle van de milieubedrijven, de sensibiliseringscampagnes en de tools voor ecodesign.

 

img
img

9. Een verantwoordelijke werkgever

Fost Plus neemt haar engagement voor duurzame ontwikkeling ook als organisatie ernstig. Dat is merkbaar op twee niveaus: de tevredenheid van haar medewerkers en het ecologisch verantwoorde beheer van de bedrijfsmiddelen.

Welzijn en persoonlijke ontwikkeling

De maatschappelijke en ecologische dimensie van de kerntaken van Fost Plus is aantrekkelijk en motiverend voor haar medewerkers. Ze kunnen ook rekenen op een aangename en stimulerende werkomgeving.

Fost Plus investeert in de ontplooiing van haar medewerkers en biedt heel wat opleidingen aan. In 2013 volgden alle medewerkers samen 2.202 uren opleiding. Ook de interne mobiliteit wordt aangemoedigd.

Fost Plus heeft in haar aanwervingsbeleid meer aandacht voor vaardigheden dan voor criteria zoals leeftijd of diploma. Zo heeft Fost Plus de jongste jaren verschillende 45-plussers in dienst genomen.

Een transversaal team van een twaalftal medewerkers waakt over de waarden die Fost Plus hoog in het vaandel draagt: samenwerking, transparantie, kwaliteit, flexibiliteit en innovatie.

De medewerkers van Fost Plus kunnen zich bovendien ontwikkelen in een aangename en flexibele werkomgeving met respect voor het evenwicht tussen privé- en beroepsleven. De zeer lage absenteïsmegraad van 1,6% ligt ver beneden het nationale gemiddelde dat meer dan 3% bedraagt.

Dat welzijn blijkt ook uit de Engagement at work-studie van Hay uit 2013. Vooral de hoge scores voor ‘trots om te kunnen werken bij Fost Plus’ en ‘het gevoel stimulerend en interessant werk te verrichten’ zijn opmerkelijk.

 

Een beter gebruik van grondstoffen, voor een betere planeet

In 2012 nam Fost Plus haar intrek in een gebouw met een hoge energie-efficiëntie, met onder meer driedubbel glas en ecologisch performante systemen voor verluchting, verlichting en airconditioning.

Het elektriciteitsverbruik daalde sterk door voor zuinige elektrische apparaten te kiezen en het aantal printers en
copiers te reduceren van 25 naar 4.

Ook het waterverbruik is sterk gedaald dankzij de ecologische toiletten en wastafels met bewegingssensoren.

 

Het papierverbruik daalde met 40%. Medewerkers worden aangespoord om zo weinig mogelijk te printen of – indien het niet anders kan – recto verso te printen. Vergaderingen verlopen steeds vaker papierloos: iedereen kan de documenten zien op de schermen in de vergaderzalen. Het papiergewicht daalde van 80 g naar 70 g.

En uiteraard heeft Fost Plus ook een zeer efficiënt systeem ingevoerd om haar eigen afval te sorteren, dat een voorbeeldfunctie heeft voor de vele bezoekers.

De vele inspanningen leverden Fost Plus de eerste ster op van het label ‘Ecodynamische onderneming’, een initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

img
img
img
img
img

Contact